Photo Gallery

Souraja TagorePhoto Courtesy: Abhijeet Nayak
Souraja TagorePhoto Courtesy: Bhramori Roy


Souraja TagorePhoto Courtesy: Tathagata Sen


Souraja TagorePhoto Courtesy: Abhijeet Nayak

Souraja TagorePhoto Courtesy: Shion S. Choudhury
Souraja TagorePhoto Courtesy: Toushik
Souraja TagorePhoto Courtesy: Neelanjan Basu
Souraja TagorePhoto Courtesy: Tarun Bose
Souraja TagorePhoto Courtesy: R.V.Clicks
Souraja TagorePhoto Courtesy: Tarun Bose
Souraja TagorePhoto Courtesy: Neelanjan Basu
Souraja TagorePhoto Courtesy: Tarun Bose
Souraja TagorePhoto Courtesy: Arindam Das
Souraja TagorePhoto Courtesy: Pronob Basu
Souraja TagorePhoto Courtesy: Arindam Das
Souraja TagorePhoto Courtesy: Abhijit Nayak
Souraja TagorePhoto Courtesy: Zee TV
Souraja TagorePhoto Courtesy: Desher Poshak
Souraja TagorePhoto Courtesy: Pramantha Tagore
Souraja TagorePhoto Courtesy: Abhijit Nayak